UPPHOVSRÄTT

SIA Ausma Media informerar att Tottas räv är registrerad som formgivning med registreringsnumret D15 751. I enlighet med 8 § formgivningslagen är en registrerad formgivning rättsskyddad, där skyddet dessutom tillämpas till “helhetsintrycket”. De karaktäristiska egenskaperna hos en formgivning är i synnerhet linjerna, konturen och formen, och i vissa fall kombinationen av färger, om detta ger designen dess individuella karaktär.

När det gäller Tottas räv är formen och siluetten det karaktäristiska hos formgivningen, såväl som färgsammansättningen (sammansättningen är avgörande, inte själva valet av färger), såväl som designelementens ömsesidiga proportioner och placering.

Vi klargör att det inte skulle accepteras att en förändring av färger, material eller en obetydlig förändring av proportioner gör produkten till en annan design med ett annat helhetsintryck, och att det med avseende på produkten i fråga inte finns några objektiva tekniska/konstnärliga begränsningar i valet av andra rävdesigner. Enligt bestämmelserna i 6 och 8 § formgivningslagen är formgivningen av Tottas räv därmed skyddad och tillverkning av någon annan liknande räv, även med små ändringar eller en annan kombination av färger/material, om den inte ger ett annat helhetsintryck, utgör ett intrång i det rättsliga skyddet för en registrerad formgivning. Det är möjligt att bekanta sig med de registrerade designerna på lettiska patentverkets hemsida.

Enligt 12 § andra stycket formgivningslagen har ägaren av formgivningen ensamrätt att använda formgivningen och förbjuda att någon annan person använder den. Användningen av en formgivning ska särskilt omfatta tillverkning av den produkt i vilken formgivningen är implementerad eller införlivad, samt erbjudande av produkten för försäljning, import, export, användning, annan distribution eller lagring före dessa ändamål.

Härav följer att formgivning för Tottas räv, registrerat med numret D15 751, och liknande produkter som inte ger ett annorlunda helhetsintryck, endast får användas med tillstånd av formgivningens ägare eller dennes befullmäktigade representant.

Utan att ha fått det ovan nämnda tillståndet har formgivningens ägare enligt 54 § formgivningslagen rätt att hänvända sig till Polisen och den som har brutit mot formgivningens rättsskydd kan åläggas administrativt ansvar i enlighet med 53 § formgivningslagen och formgivningens ägare har rätt att söka ersättning för olovlig användning av formgivningen.

Vi ber dig att respektera formgivarens intellektuella arbete och vid intresse för att använda formgivningen att kontakta oss angående möjligheter via e-post: info@ausma.lv

Vi betonar också att webbplatserna och dess element som utvecklats av SIA Ausma Media är immateriella rättigheter som tillhör SIA Ausma Media även utan en separat registrering och de kan därför endast användas med förhandstillstånd från SIA Ausma Media.